6.02.2006


Aquesta mitjanit hem començat la campanya penjant els primers cartells del SI a la Rambla, , després de compartir un bon pa amb tomàquet amb embotits i alguna truita amb companys i companyes de l’Agrupació de Vilanova i la Geltrú. Demà intentaré que acompanyi l’escrit la fotografia que que capta el moment d’inici de la campanya.

Aquest matí en el marc del Castell de la Geltrú hem fet públic la declaració de suport al nou Estatut de Catalunya, que ha llegit l’alcalde de Vilanova i la Geltrú i, a continuació hem signat els electes de la comarca del Garraf.


DECLARACIÓ DE SUPORT AL NOU ESTATUT DE CATALUNYA


En aquests moments de transcendència històrica, quan el poble de Catalunya es prepara per prendre a les urnes una decisió sobre el nou Estatut que ha de regular l’autogovern nacional durant les properes dècades, els alcaldes i els regidors i les regidores, la Diputada al Parlament de Catalunya , caps de Grup Municipal Socialista dels municipis del Garraf , ens adrecem a la ciutadania de la nostra comarca i


MANIFESTEM


1. La nostra certesa que, a partir del nou Estatut, els ajuntaments i els altres ens locals constituiran una peça d’importància central en la futura configuració del país; certesa que es fonamenta en l’atenció que mereixen del nou text, que els dedica el contingut de tot el Capítol VI –un total de 12 articles, mentre que l’Estatut del 79 a penes si s’hi referia-¬, on es proclama explícitament el municipi com a “ens local bàsic de l’organització territorial de Catalunya i el mitjà essencial de participació de la comunitat local en els afers públics” (art. 86). En el nou Estatut, doncs, els ajuntaments son reconeguts com l’administració més propera a la ciutadania i com a instrument cabdal del benestar i el progrés de les persones que viuen a Catalunya, per la seva proximitat, sensibilitat i agilitat; és dir, com a institucions clau d’una Catalunya inserida en un mon dinàmic i canviant com l’actual.

2. La nostra satisfacció, com electes locals, d’haver deixat la nostra petja en aquest nou Estatut, a través de la Federació de Municipis de Catalunya i d’haver aconseguit un compromís de futur tan inequívoc com el que conté l’article 84, on s’afirma que “aquest Estatut garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han d'ésser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat” (art. 84). Entre les competències que el nou Estatut atribueix als governs locals, destaquem, per la seva importància, les referides a l’organització i gestió del territori, l’urbanisme , la mobilitat, la prestació de serveis d’atenció a les persones, els serveis socials públics d’assistència primària o el foment a les polítiques d’acollida de les persones immigrants. I tot això, amb unes finances locals regides per la suficiència de recursos, l’equitat, l’autonomia i la responsabilitat, així com de la dotació de recursos suficients per afrontar la prestació de serveis la titularitat dels qual se’ls traspassi o delegui.

3. La nostra satisfacció perquè, després de reivindicar-ho durant tant de temps, la màxima norma jurídica del país estableixi, de forma inequívoca que, d’ara endavant, tots els poder públics hauran de garantir que els ens locals es regeixin “pel principi de subsidiarietat, d'acord amb el que estableix la Carta europea de l'autonomia local, pel principi de diferenciació, d'acord amb les característiques que presenta la realitat municipal, i pel principi de suficiència financera” (art.84).


4. La nostra confiança en el reforçament de les atribucions dels ajuntaments i dels ens locals, mitjançant la nova figura, prevista en el futur Estatut, del Consell de Governs Locals, que “ha d'ésser escoltat en la tramitació parlamentària de les iniciatives legislatives que afecten de manera específica les administracions locals i en la tramitació de plans i normes reglamentàries de caràcter idèntic” (art. 85).


Per tot això, estem orgullosos que en l’impuls del nou Estatut, el PSC hagi assumit el rol de veritable motor de l’autogovern de Catalunya per a les properes dècades, tal i com també va fer 27 anys enrere, en el procés d’aprovació de l’Estatut de Sau.

Per tot això, per l’enfortiment del món local català que garanteix el nou Estatut -que incidirà de manera molt immediata en la qualitat de vida de la ciutadania dels nostres municipis-, demanem als homes i dones de l’Alt Penedès un recolzament entusiasta, un SI clar i contundent al nou Estatut de Catalunya.


Al Castell de la Geltrú.
Vilanova i la Geltrú , 2 de juny de 2006.

No hay comentarios: