6.05.2006

REFERÈNDUM : 13 dies

Sorprèn que estiguem en la campanya del referèndum de l’Estatut de Catalunya per conèixer l’opinió dels catalans i catalanes respecte al mateix i, en canvi, hi ha partits que aquesta campanya sembla que els hi faci nosa, i ells ja fan campanya per a les eleccions autonòmiques perquè així han treballat durant tot aquest temps. La seva acció política ha anat totalment dirigida per una dèria: tornar al poder.

L’Estatut que el dia 18 es proposa al referèndum no és, ni serà, una proposta de cap partit, perquè cap l’hauríem fet el cent per cent igual, però és fruit del treball d’acord i de consens que ha fet el PSC des dels ponents, homes i dones, del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel canvi amb el lideratge i supervisió del president de la Generalitat Molt Honorable Pasqual Maragall.

El PSC està ara per la primera feina, fer participar el més alt nombre de persones i que el SI guanyi amb majoria. Temps tindrem després per governar, i , quan el President de la Generalitat les convoqui, farem la campanya de les eleccions autonòmiques


Informació de l’Estatut: món rural i medi ambient


1. El territori rural català ocupa més del 80% de la superfície del
país, en la seva majoria boscos i camps de conreu. El nou text
millora la defensa del medi rural, tant pel seu component
mediambiental, com per ser l’espai físic i de relació dels homes
i dones que hi viuen i treballen.

2. El nou Estatut recull una regulació més taxativa i
pormenoritzada i permet que el món rural jugui un paper
diferent al que fins ara se li havia atorgat.

3. El nou Estatut no presenta el món rural com una contraposició
a l’urbà, sinó com una opció vital per a totes aquelles famílies
d’emprenedors/res que volen tenir les mateixes oportunitats
que a l’àmbit urbà.

4. El nou Estatut permet viure en un medi ambient equilibrat,
sostenible i respectuós amb la salut, així com gaudir dels
recursos naturals i del paisatge en condicions d’igualtat.

5. El nou Estatut estableix el deure de fer un ús responsable i
evitar el malbaratament dels recursos existents, garantint la
qualitat del vida del pagès, el ramader i de tot aquell que visqui
al medi rural.

6. El nou Estatut estableix que els poders públics hauran de vetllar
per la cohesió econòmica i territorial, assegurant un tractament
especial a les zones de muntanya, la protecció del paisatge, la
defensa del litoral, el foment de les activitats agràries,
ramaderes i silvícoles, i una distribució equilibrada al territori
dels diferents sectors productius, els serveis d’interès general i
les xarxes de comunicació.

7. Finalment, pel que fa a competències, la competència exclusiva
en matèria d’agricultura i ramaderia queda reforçada al nou
text estatutari, incloent-hi de forma explícita tots aquells
aspectes necessaris que permeten a les explotacions agràries i
ramaderes ser competitives i eficients i poder adequar-se a les
demandes reals dels mercats. Per altra banda, el Govern català
assumeix de forma explícita la competència en recerca,
desenvolupament, transferència tecnològica, innovació de les
explotacions i empreses agràries i alimentàries

No hay comentarios: