6.15.2006

REFERÈNDUM : 3 dies

Començaré amb una obvietat: cada dia que passa ens falta menys per conèixer el resultat del Referèndum de l’Estatut, i, segurament, podrem començar a parlar d’altres qüestions, com la que avui apunta la premsa de la possibilitat d’un tàndem electoral Maragall i Montilla per a les properes eleccions autonòmiques. Crec que seria una bona opció i la demostració que els socialistes volem guanyar-les i governar Catalunya. Avui, però, aquest tema encara “no toca”.


Informació de l’Estatut : la cultura

1. Situa la cultura en el marc dels drets i deures dels ciutadans i les ciutadanes. Reconeix l’accés a la cultura com un dret. Això situa l’Estatut català com un dels més avançats del món. Estableix el deure de preservar el patrimoni cultural. L’Estatut de 1979 no ho contemplava.
Article 22. Drets i Deures en l’àmbit cultural
• Art. 22.1. Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat a la cultura i al desenvolupament de llurs capacitats creatives individuals i col•lectives.
• Art. 22. 2. Totes les persones tenen el deure de respectar i preservar el patrimoni cultural.

2. Situa la cultura en el marc dels principis rectors que han d’orientar les polítiques dels poders públics en l’exercici de llurs competències. Obliga els poders públics a fomentar la creativitat artística i la conservació i difusió del patrimoni cultural, i a facilitar l’accés als béns i serveis culturals i al patrimoni cultural. L’Estatut de 1979 tampoc no ho contemplava
Article 44. Educació, Recerca i Cultura
• Art. 44. 4. Els poders públics han de fomentar la investigació i la recerca científica de qualitat, la creativitat artística i la conservació i la difusió del patrimoni cultural de Catalunya
• Art. 44.5. Els poders públics han d’emprendre les accions necessàries per a facilitar a totes les persones l’accés a la cultura, als béns i als serveis culturals i al patrimoni cultural, arqueològic, històric, industrial i artístic de Catalunya.

3. També obliga a la Generalitat i els altres poders públics a vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya (art. 54). L’Estatut de 1979 no en feia cap referència.

4. Detalla en el marc del títol competencial les competències que corresponen a la Generalitat en matèria de cultura. L’enumeració és molt més completa i detallada que la contemplada en l’estatut de 1979
4.1. Les competències exclusives (art. 127.1) comprenen
a) Les activitats artístiques i culturals (producció i distribució de llibres i publicacions; la regulació i la inspecció de les sales de cine i les mesures de protecció de la indústria; la promoció, la planificació, la construcció i la gestió d’equipaments culturals; i l’establiment de mesures fiscals d’incentivació de les activitats culturals.
b) El patrimoni cultural (la regulació de mesures per a garantir l’enriquiment, la difusió i l’accés del patrimoni cultural; la inspecció, l’inventari i la restauració del patrimoni arquitectònic, arqueològic, científic, tècnic, històric, artístic, etnològic i cultural en general; l’establiment del règim jurídic dels béns integrants del patrimoni cultural i de les seves actuacions; la protecció del patrimoni cultural, que inclou la conservació, la vigilància i el control dels béns)
c) Els arxius, les biblioteques, els museus (la creació i gestió, del règim jurídic dels centres que integren el sistema d’arxius i el sistema bibliotecari, dels museus i dels altres centres, així com dels béns documentals, bibliogràfics i culturals que hi estan dipositats; la conservació i la recuperació dels béns que integren el patrimoni documental i bibliogràfic català)
d) El foment de la cultura (el foment i la difusió de la creació i la producció teatrals, musicals, audiovisuals, literàries, de dansa, de circ i d’arts combinades; la promoció i la difusió del patrimoni cultural, artístic i monumental i dels centres de dipòsit cultural de Catalunya; la projecció internacional de la cultura catalana.)
4.2. Les competències executives (art. 127.2) que corresponen a la Generalitat comprenen els arxius, les biblioteques i els museus de titularitat estatal situats a Catalunya la gestió dels quals no es reservi expressament l’Estat.
4.3. En les actuacions que l’Estat faci a Catalunya en matèria d’inversió en béns i equipaments es requereix l’acord previ amb la Generalitat. En matèria de projecció internacional, ambdós governs han d’articular fórmules de col•laboració i cooperació mútues.

5. Atorga també a la Generalitat la competència executiva en matèria de propietat intel•lectual (art. 155.1) que inclou l’establiment i la regulació d’un registre i l’autorització i la revocació de les entitats de gestió col•lectiva dels drets de propietat intel•lectual. L’Estatut de 1979 no en feia cap referència.

6. Reconeix l’existència a l’Arxiu de la Corona d’Aragó de fons propis i comuns amb altres territoris. Els fons propis de Catalunya situats i a l’Arxiu Reial de Barcelona s’integren en el sistema d’arxius de Catalunya. La Generalitat ha de col•laborar amb el Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, amb les altres comunitats autònomes i amb l’Estat per a la gestió eficaç dels fons compartits amb els altres territoris de la Corona d’Aragó (Disposició addicional 13a). L’Estatut de 1979 només preveia la creació del Patronat per part de l’Estat, amb la participació de les CCAA afectades, sense reconèixer la realitat històrica de què l’ACA conté fons d’exclusiu interès de Catalunya.

5 comentarios:

Anónimo dijo...

Excellent, love it! photos of ferrari Inflatable camping air mattress bextra deaths Used boost mobile phone Carl original toys flower primitive embroidery ecommerce web site design business

Anónimo dijo...

Enjoyed a lot! Discount shopping didrex facial liposuction Dress up nude men impotence Cheap or free ringtones Memory stick recover deleted files Statute of limitations on medical malpractice in georgia http://www.rechargeable-batteries-6.info tenuate viagra impotence Cacherel fragrance Erectile dysfunction and dialysis patients Adderall xr 30 mg no prescription dance music kid http://www.eyeglasses9.info

Generic Kamagra dijo...

Interesante informacion ya que los referendum son muy importantes para poder dar el pueblo la opinion sobre el tema a tratar y asi entre todos se da una solucion.

Generic Cialis dijo...

Excelente blog me gustaria saber que tan comunes son los referendum en los paises??

niz dijo...

To start with I would like to congratulate the cradores of this blog, mainly because when I read it I enjoyed it very much. A few years ago I attended a conference called guanacaste costa rica real estate, at that conference had many interesting topics. Perhaps readers may find no relationship between the blog and this conference, but if someday can attend, would realize that there is much to do with this blog.